14.3.15

PALIMED NGA AYAT - lyrics

PALIMED NGA AYAT 
(narrated by: macky macario)

Jak man kayat nga ituloy ta
Toy palimed nga ayan-ayat ta
Ta agpada ta a marigatan
Pasig nga insina paglug-lugaram

Ngem no padasem nga aramiden
Tuy Pusok sapulen na ka laeng
Pammateg mo innak ton-tontonen
Dika kaya a laksiden

Sikat dimteng a ragsak toy biagko
Sikat dimteng a liwliwa toy pusok
Uray no pag-kaulawak pag-banagak
Anosak nga apiten kedem gasat kanyak

Ammok nga awan ti banagen ta
Iti nalimed nga ayan-ayatta
Kasano a labanan toy pusok
Sikat dimteng pudno a ragsak ko

Ngem no padasem nga aramiden
Toy pusok sapulen na ka laeng
Pammateg mo inak ton-tontonen
Dika kaya a laksiden

Sikat dimteng a ragsak toy biagko
Sikat dimteng a liwliwa toy pusok
Uray no pag-kaulawak pag-banagak
Anosak nga apiten kedem gasat kanyak

Ammok nga awan ti banagen ta
Iti nalimed nga ayan-ayatta
Kasano a labanak toy pusok
Sikat dimteng pudno a ragsak ko

Kasano a labanak toy pusok
Sikat dimteng pudno a ragsak ko

Sikat dimteng pudno a ragsak ko

11.3.15

Philippines ship chased and running through the two ships of China

Philippines ship chased and running through the two ships of China

Tried to drive the Chinese Coast Guard ship a supply vessel of the Philippine Navy to Ayungin Shoal.
Aboard ship food supplies for soldiers patrolling the Ayungin, part of the territory being contested between the Philippines and China.
Philippine vessel carrying also sent five guitar musician Joey Ayala and fellow artists, leisure activities of soldiers assigned to the Kalayaan Island Group.
Meet the supply vessel of the gigantic ship of Chinese Coast Guard always visible patrols in the West Philippine Sea.
Philippines ship pursued two ships of China, and pinatunugan of wangwang patch on leave.
But unlike what happened in a year, not to intercept the ship of China to the passage of the Filipinos.
Stuck them the ship of the Philippines until they can enter into shallow water.
Did turn the ship BRP Sierra Madre Philippines where they were the soldiers.
After approaching tug supply vessel, soldiers wore their uniforms and then gave tribute to the flag of the Philippines. (DZMM)


Barko ng Pilipinas, hinabol at inikutan ng 2 barko ng China
Sinubukang itaboy ng mga barko ng Chinese Coast Guard ang isang supply vessel ng Philippine Navy na papuntang Ayungin Shoal.
Lulan ng barko ang suplay ng pagkain para sa mga sundalong nagpapatrolya sa Ayungin, na bahagi ng teritoryong pinag-aagawan ng Pilipinas at China.
Bitbit din ng Philippine vessel ang limang gitarang ipinadala ng musikerong si Joey Ayala at mga kapwa artista, na mapaglilibangan ng mga sundalong nakatalaga sa Kalayaan Island Group.
Sinalubong ang supply vessel ng naglalakihang barko ng Chinese Coast Guard na lagi nang nakikitang nagpapatrolya sa bahaging sa West Philippine Sea.
Hinabol ang barko ng Pilipinas ng dalawang barko ng China, pinaikutan at pinatunugan ng wangwang para umalis.
Pero hindi gaya ng nangyari noong isang taon, hindi na humarang ang barko ng China sa daanan ng mga Pinoy ngayon.
Dinikitan ng mga ito ang barko ng Pilipinas hanggang hindi na nila kayang pumasok sa mababaw na tubig.
Nakarating naman ang barko ng Pilipinas sa BRP Sierra Madre kung saan nakahimpil ang mga sundalong Pilipino.
Matapos batakin papalapit ang supply vessel, isinuot ng mga sundalo ang kanilang uniporme at saka nagbigay-pugay sa bandila ng Pilipinas. (DZMM)

Blog Archive