11.6.15

Self-employed contribution payment at SSS (List of contribution)


Here are the new List of contributions, effective January 2014 for your reference:

https: //www.sss.gov.ph/sss/appmanager/pages.jsp ...

In addition, there is a valid insurance premium recorded in your record as a covered employee or self-employed. Any voluntary member contributions as no initial coverage on record did not permit SSS.

Meanwhile, much useful if you deliberately close SSS office for verification of your records corresponding to figure out what type of SSS coverage you deserve before you repay your contribution.-George Tuba / MRD


Bilang karagdagan, kinakailangang mayroong nakatalang balidong hulog sa inyong rekord bilang isang covered employee o self-employed. Anumang kontribusyon bilang voluntary member ng walang initial coverage sa rekord ay hindi pinapayagan ng sss.

Samantala, Makabubuti po kung mag-sadya kayo sa malapit na SSS office para sa kaukulang beripikasyon ng inyong records upang malaman kung anong type of SSS coverage ang nararapat sa inyo bago kayo muling magbayad ng inyong contribution.-George Tuba/MRDNo comments:

Post a Comment

Thank you for your comment!

Blog Archive