14.3.15

PALIMED NGA AYAT - lyrics

PALIMED NGA AYAT 
(narrated by: macky macario)

Jak man kayat nga ituloy ta
Toy palimed nga ayan-ayat ta
Ta agpada ta a marigatan
Pasig nga insina paglug-lugaram

Ngem no padasem nga aramiden
Tuy Pusok sapulen na ka laeng
Pammateg mo innak ton-tontonen
Dika kaya a laksiden

Sikat dimteng a ragsak toy biagko
Sikat dimteng a liwliwa toy pusok
Uray no pag-kaulawak pag-banagak
Anosak nga apiten kedem gasat kanyak

Ammok nga awan ti banagen ta
Iti nalimed nga ayan-ayatta
Kasano a labanan toy pusok
Sikat dimteng pudno a ragsak ko

Ngem no padasem nga aramiden
Toy pusok sapulen na ka laeng
Pammateg mo inak ton-tontonen
Dika kaya a laksiden

Sikat dimteng a ragsak toy biagko
Sikat dimteng a liwliwa toy pusok
Uray no pag-kaulawak pag-banagak
Anosak nga apiten kedem gasat kanyak

Ammok nga awan ti banagen ta
Iti nalimed nga ayan-ayatta
Kasano a labanak toy pusok
Sikat dimteng pudno a ragsak ko

Kasano a labanak toy pusok
Sikat dimteng pudno a ragsak ko

Sikat dimteng pudno a ragsak ko

No comments:

Post a Comment

Thank you for your comment!

Blog Archive